ผศ.ดร. เจษฎา สายใจ

E-mail: jedsada(at)eng.buu.ac.th

ความเชี่ยวชาญ : Signal and data analysis, Fault diagnosis and prognosis, Automation system, Renewable energy

ผศ.ดร. โชคชัย ชื่นวัฒนาประณิธิ

E-mail: chokchai(at)eng.buu.ac.th

อ.ดร. เชาวน์วัฒน์ เอื้อเฟื้อ

E-mail: chaowat(at)eng.buu.ac.th

อ. บัณฑร จิตต์สุภาพ

E-mail: bantorn(at)eng.buu.ac.th

ผศ.ดร. เจษฎา สายใจ

E-mail: jedsada(at)eng.buu.ac.th

ความเชี่ยวชาญ : Signal and data analysis, Fault diagnosis and prognosis, Automation system, Renewable energy

ผศ.ดร. โชคชัย ชื่นวัฒนาประณิธิ

E-mail: chokchai(at)eng.buu.ac.th

อ.ดร. เชาวน์วัฒน์ เอื้อเฟื้อ

E-mail: chaowat(at)eng.buu.ac.th

อ. บัณฑร จิตต์สุภาพ

E-mail: bantorn(at)eng.buu.ac.th