1. นางสาวภัทราพร จาติเกตุ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
  2. นายวาที พิพิธหิรัญการ ผู้ปฎิบัติงานช่าง
  3. ว่าที่ ร.ต.เฉลิมชนม์ วิโนทพรรษ์ ผู้ปฎิบัติงานช่าง
  4. นายธนายุทธ ไพศาลอัศวเสนี วิศวกร ปฏิบัติการ