ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี (วศ.บ.) ด้วยกัน 2 หลักสูตร ได้แก่ วศ.บ. สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และ วศ.บ. สาขาวิศวกรรมสมองกลฝังตัว และอิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร ซึ่งทั้งสองหลักสูตรมุ่งเน้นผลิตวิศวกร ที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมและจริยธรรม ตามเกณฑ์มาตรฐานวิศวกรรมควบคุม และตอบสนองความต้องการด้านไฟฟ้าสมัยใหม่ หุ่นยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ซึ่งเป็นที่ต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และนอกจากนี้ มีจัดกิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาความรู้และฝีมือระดับช่างชั้นสูงให้กับนิสิตที่ได้เรียนรู้ในสองหลักสูตร และผู้สนใจภายนอกที่ต้องการ Upskill/Reskill อีกด้วย